خبرها
روش تشخیص ابریشم طبیعی از مصنوعی

روش تشخیص ابریشم طبیعی از مصنوعی

نوشته شده در تاریخ1396/12/10 10:24

روش تشخیص ابریشم طبیعی از مصنوعی

روش اول

اینکه قبل از خرید از هر بازاری به هر نحوی روحیه حاکم بر فروشندگان آن بازار را شناسایی کنید. به عنوان مثال در هند خیلی راحت فروشندگان با اطمینان قالی با پرز مصنوعی را قالی ابریشمی معرفی کرده و حتی برای آن کارت گارانتی صادر می کنند برعکس در انگلستان فروشنده ی فرش از اظهار واقعیت اجتناب نماید.

روش دوم

 اینکه درخواست توضیحات جامع و کامل از فروشنده و توجه به سرنخ ها داشته باشید.به عنوان مثال فروشنده ممکن است توضیحات مبهمی به شما بدهد و به جای عبارت «ابریشم مصنوعی» یک اصطلاح محلی یا ناشناس استفاده کند.

روش سوم

نکته ی که میتواند به شما کمک کند در اغلب موارد قالی یا فرش ابریشمی ریزبافت است.

روش چهارم سوزاندن

با اجازه ی فروشنده ، یک گره را در آورده و بسوزانید. به خاکستر آن و بوی دود دقت کنید. اگر ابریشم طبیعی باشد باید در برابر شعله گلوله ای تقریبا سیاه شده و بویی شبیه سوختن مو داشته باشد اما اگر خاکستر نرم و گچی رنگ و دود آن نیز بویی شبیه کاغذ داشت،از  ابریشم مصنوعی استفاده شده است.

روش پنجم فرش را با کف دست نوازش کنید.

 اگر کف دست تان گرم شد ابریشم طبیعی است و در غیر اینصورت ابریشم مصنوعی است. اگربه  حستان شک کردید فرش

مورد نظر را با یک فرش ابریشمی که از اصل بودن آن مطمئن هستید، مقایسه کنید.

روش ششم حل نمایید!

دقیق ترین روش تمایز ابریشم طبیعی از مصنوعی دقت به تفاوت های آنها  از نظر شیمیایی است.
یک آزمایش ساده: در دمای اتاق، یک محلول تهیه کنید از شانزدهگرم سولفات مس در یکصد و پنجاه میلی لیتر  آب ده گرم گلیسیرین به آن اضافه نمایید، سپس سود سوزآور را آرام آرام اضافه نموده تا وقتی که یک محلول روشن به دست آید. این محلول یک نمونه کوچک از ابریشم طبیعی را در خود حل می نماید، اما بر ابریشم مصنوعی بی تأثیر خواهد بود.


 

0