Turn up the volume for the
best experience
طرح گلدانی یکی از طرح‌های قدیمی و ارزشمند ایرانی است که در قالیبافی از دوره صفویه مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

معرفی طرح و نقش گلدانی در فرش های ایرانی

طرح گلدانی یکی از طرح‌های قدیمی و ارزشمند ایرانی است که در قالیبافی از دوره صفویه مورد استفاده قرار می‌گرفته است. 

معرفی طرح گلدانی در فرش های ایرانی

نقشه فرشی که یک گلدان با شاخه‌های گل در مرکز آن قرار گرفته، طرح گلدانی نامیده می‌شود. بسیاری از قالی‌های بافته شده در ایران، در دوره صفویه این طرح را دارند که تعداد قابل توجهی از آنها منسوب به کرمان است. در این قالی‌ها گلدان به عنوان خاستگاه یک طرح پیچیده است و زمینه داخلی با گل‌ها، برگ‌ها و ساقه‌های متوالی پر شده است. ترکیب‌های مشابهی نیز در قالی‌های بافته شده در قرن نوزدهم و بیستم در ترکستان شرقی دیده می‌شود، که در آن قالی‌ها، درخت انار در یک گلدان قرار گرفته است. گلدان در قالیچه‌های جانمازی نیز جلوه خاصی یافته است و طرح هزار گل راج در هند مغولی تا نمونه‌های اخیر بافته شده در تبریز و کاشان را شامل می‌شود. گلدان ابعاد بزرگی دارد و در مرکز زمینه متمرکز شده و گاهی به شکل خمره و اغلب کوزه است. از گلدان، ی